Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka prywatności WELWET SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI

1. Przepisy ogólne
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4. Zakres przetwarzania danych osobowych
5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest WELWET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, ul. Na Zapleczu 32, REGON: 524949945, NIP: 8792746758, KRS: 0001029472 (dalej jako „Administrator“).
1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
1.3. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: welwet@welwet.pl.

Art. 2
Zasady przetwarzania danych osobowych

2.1. W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
2.1.1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
2.1.2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel.
2.1.3. Adekwatności – Administrator gromadzi tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich przetwarzania;
2.1.4. Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane;
2.1.5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.
2.1.6. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Art. 3
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
3.2. Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:

3.2.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.2.2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
3.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk.

Art. 4 Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

4.1. Dane osób kontaktujących się z Administratorem
4.1.1. Dane te Administrator przetwarza, by móc udzielić odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami
4.1.2. Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
4.1.2.1. imię i nazwisko,
4.1.2.2. adres poczty elektronicznej,
4.1.2.3. nr telefonu,
4.1.2.4. adres IP
4.1.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka.
4.1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi.

4.2. Dane osobowe kontrahentów
4.2.1. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy (w tym umowy najmu) oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy, jej realizacji oraz świadczenia późniejsze obsługi;
4.2.2. Zakres przetwarzania danych:
4.2.2.1. dane identyfikacyjne (w tym informacje o prowadzonej działalności gospodarczej)
4.2.2.2. dane kontaktowe
4.2.2.3. dane personelu upoważnionego do kontaktu z Administratorem
4.2.2.4. dane niezbędne do dokonania rozliczeń
4.2.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
4.2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

Art. 5
Sposób postępowania z danymi osobowymi
5.1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
5.1.1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
5.1.2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
5.1.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk
5.2. Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
5.2.1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5.2.2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna)
5.3. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
5.4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
5.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Art. 6
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

6.1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
6.1.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
6.1.2. usunięcia swoich danych,
6.1.3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.1.4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
6.1.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
6.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
6.2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
6.3. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: welwet@welwet.pl
6.4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
6.5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
6.6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl